ML-REPAIR

All Together for Cleaner Adriatic

Projekt će unaprijediti stanje kakvoće okoliša mora i obalnog područja upotrebom održivih i inovativnih tehnologija i pristupa.


Trajanje projekta ML-REPAIR: 01/01/2018 - 30/06/2019

Projektni partneri na ML-REPAIR-u su: 

  • CA' Foscari Fakultet, Sveučilište u Veneciji – vodeći partner
  • Talijanski Nacionalni Institut za zaštitu okoliša i istraživanje
  • Udruženje M.A.R.E.
  • Udruženje LIMOSA
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo
  • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
  • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce


O projektu

Jadransko more je polu-zatvoreni bazen s polaganim strujama, što ga čini ranjivim na onečišćenje. Morski otpad (eng. marine litter, ML) je definiran kao bilo kakav postojan, proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal odbačen u morski i obalni okoliš. Prevladavajući dio morskog otpada sastoji se od plastičnih materijala. Konkretno, mikro-plastika predstavlja sve veći uzrok zabrinutosti za degradaciju morskog i obalnog ekosustava, što potencijalno ugrožava funkcionalnost samog ekosustava i smanjuje kvalitetu priobalnih voda za ribarenje (ribolovnu djelatnost) i turizam. Nadalje, u problematici morskog otpada već su poznati prekogranični efekti, s plutajućim morskim slojem otpada koji putuje bez obzira na državne/administrativne granice pojedine zemlje. Stoga problematika morskog otpada zahtijeva zajednički pristup različitih država i njihovo zajedničko nastojanje pronalaska ispravnog i prikladnog rješenja i pristupa.

Projekt ML-REPAIR nastavak je projekt DeFishGear-Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region. U istraživanjima provedenim tijekom projekta DeFishGear (DFG), pokazalo se da sektor turizma snažno pridonosi stvaranju morskog otpada, dok se sektor ribarstva smatra važnim posrednikom u procesu smanjenja količine morskog otpada. Kao što je utvrđeno u DFG projektu, iako lokalne zajednice, obalni turizam i ribarski sektor pridonose problemu nastanka morskog otpada, oni također mogu biti i dio rješenja. Ribolovni sektor ima veliki potencijal u rješavanju pitanja vezanih uz otpad sa brodova, kako u pogledu prevencije, tako i u pogledu podizanja razine svijesti o pravilnom zbrinjavanju zastarjelih ribolovnih alata i smanjenju postojeće količine morskog otpada sudjelovanjem u inicijativama tzv. 'ribarenja za smećem' (eng. „fishing for litter – FfL).

1. Ispitivanje novih obrazovnih alata za poticanje pozitivne promjene u stavovima i ponašanju prema morskom otpadu i općenito onečišćenju među budućim generacijama u lokalnoj zajednici/među mlađom populacijom te u ribolovnim zajednicama/profesionalnim udruženjima/zadrugama;

2. Podizanje svijesti turista o obalnim područjima, čime se potiče i održivi rast turističkog sektora;

3. Pružanje podataka i inovativnih alata donositeljima odluka (tijela javne uprave), ispunjavajući potrebu za boljem razumijevanjem prepreka koje treba ukloniti radi pokretanja sveobuhvatnijih prekograničnih inicijativa kako bi se uspostavio prikladan sustav upravljanja morskim otpadom;

4. Smanjenje morskog otpada kroz participativni pristup s ribolovnim sektorom, poboljšanje suradnje između znanosti i organizacija povezanih s ribarstvom, uključujući ribarske lokalne akcijske skupine (FLAG-ovi);

5. Konsolidiranje prekogranične suradnje, razmjena znanja i smanjenje jaza između različitih pristupa problemu morskog otpada;

6. Smanjenje i sprečavanje onečišćenja mora, čime se u dugoročnom razdoblju poboljšava kvaliteta ekosustava Jadranskog mora;

7. Vrednovanje potencijalnog doprinosa aktivnosti tzv. 'ribarenja za otpadom' (eng. „fishing for litter“ – FfL) na smanjenju pojavljivanja mikro-plastike;

8. Praćenje stanja u području Natura 2000 u smislu prisutnosti morskog otpada i njegovog utjecaja.


Očekivani rezultati projekta

Projekt ML-REPAIR će doprinijeti ekološki održivom rastu turizma i ribolovnih djelatnosti u Jadranskom moru pružanjem učinkovitog pristupa i mjera koje mogu smanjiti i kontrolirati morski otpad u Jadranskom moru i time poboljšati kvalitetu okoliša u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Očekuje se smanjenje otpada u udjelu morskog otpada na kopnenim odlagalištima, a čiji je izvor turistički sektor (turizam, turisti) i to putem prilagođenih aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti turista.


Tijekom provedbe projekta predviđa se:

  • kvantitativno uklanjanje ostataka nakupljenih na morskom dnu u skladu s odgovarajućom praksom zaštite okoliša,
  • inovativna rješenja poput alata i tehnologija za testiranje koja će pomoći donositeljima odluka (tijelima javne uprave) učinkovito pristupanje problemu morskog otpada u kratkom vremenu.

Projekt će rezultirati boljem prekograničnom i transnacionalnom suradnjom znanstvene zajednice i lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo (FLAG-ovi, LAG-ovi).

ML-REPAIR
REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea

Ova web stranica nastala je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovoran RERA SD i isti ni u kom slučaju ne odražava stavove Europske unije.

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tom kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.